Таущтэу уиуахътэ нахь дэгъу бгъэпсыщт?

 


ЦIыфым иуахътэ тэрэзэу ымыгъэпсыгъэ зыхъукIэ, цIыфым игъэхъэщтыр нахь макIэ хъущт. Ащ пае, уиуахътэ бгъэпсын фае. Ар дэгъоу бгъэпсыным пае, IофитIу бгъэцакIэн фае, узылъыплъэжьыщт, ууплъэкIужьыщт.

Апэрэр узылъыплъэжьыщт. Тхьэмафэм ренэу, мафэ къэс пшIэрэ пстэуми алъыплъэжь, нахь нафэу ар плъэгъуным пае, мафэ къэс пшIэрэ пстэури тхых, сыхьат е дакъикъэ пчъагъэхэри хэтэу. Дакъикъ 20 мыр сшIагъэ, сыхьати 3 мыр сшIагъэ, джащ фэдэу утхыщтых. Шъыпкъэ, мыр бгъэцэкIыным удэшъхэхьыщт, ау, уищыIакIэ нахьышIу ыкIи нахь дэгъу пшIыным пае, ар бгъэцэкIэн фае.

АтIуанэрэр ууплъэкIужьыщт. Гупсэфэу утIысынышъ, а тхьэмафэ ренэу утхыгъэхэм ухэджэхьыжьыщт, куоу ууплъэкIужьыщт. Мыщ нэужьым къэплъэгъужьыщт, а тхьэмафэ сыд шIуагъэ хэлъэу бгъэцэкIагъэр, сыд хьэулыеу уахътэр зэрэбгъэкIуагъэр. ЫтIанэ, мы ууплъэкIуным къыхэкIэу, уиуахътэ нахь дэгъоу бгъэпсын плъэкIыщт.

Джыри зэ къытэтэгъэзэжьы, уищыIакIэ нахьышIу хъуным пае, удэмышъхэхьэу, мы IофитIур бгъэцэкIэн фае.
Comments