Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыIэ Адыгэ къуаджэхэр къалэхэр

 


Адыгэ лъэпкъым ипсэуныгъэ анахь пкъыгъу шъхьэIэу иIэр Адыгэ къуаджэхэр ары. Ахэр ижьыкIэ къыщегъэжьагъэу непэ нэс лъэпкъыр къыухъумэу къырекIо. Урыс-Адыгэ заом Урыс империем лъэпкъ гъэкIодэу Адыгэмэ къаришIагъэр хьылъэдэд, лъэпкъыр ыгъокIодыпэным нэсыгъагъ ау сыд зашIэми  Адыгэхэр къэнагъэх. Адыгэ къуаджэу хэкум къинагъэхэм ыкIи хэхэсым щагъэтIысыгъэхэм Адыгэ лъэпкъыр къигъэнагъ. 

Непэ Адыгэ хэкум Адыгэ къуаджэ-къалэ 160 фэдиз ит. Хэхэсым 250 нахьыбэ щыI. Ахэм яцIэхэр, зыщыIэ чIыпIэхэр, ящыIэкIэ псэукIэхэр зэхэугъоегъэнэу ТIуапсэ Пресс пшъэрылъ зыфигъэуцужьыгъ. Апэрэ лъэубакъэу тшIагъэр Адыгэ къуаджэу Адыгэ хэкум итхэр зыфэдизыр ыкIи яцIэхэр зыфэдыр зэхэдгъэуцуагъ. цIэхэм джыри тэкIу гъэтэрэзыжьыгъэн ыщыкIагъ. Ар тапэкIэ тгъэцэкIэщт. Джащ фэдэу хэхэсым щыIэ Адыгэ къуаджэхэр зэхэтыугъоещт. ЫтIанэ мыхэм къакIэлъыкIощт къуаджэхэм ясурэтхэр, ятхыдэхэр, ящыIэкIэ псэукIэхэр ыкIи нэмыкIхэр.  

КъэIогъэн фае: Адыгэ хэкум къалэ ин ыкIи къалэ цIык1у ит пстэуми Адыгэхэр ащэпсэух. Къалэхэр щыIэх Адыгэ унагъо заулэ ащыпсэоу, къалэхэр щыIэх, пшъырыпшъхэр е шъэ заулэ е мин заулэ ащыпсэоу. ГущыIэм фэшI Шъачэ (Сочи), ТIуапсэ, Армавир, Питыгорск мин пчъагъэхэр ащэпсэух. Краснодар мин 20-рагъо щэпсэу. Цэмэз (Новоросиск), Анапэ, Ростов шъэ заулэ ащэпсэу. Адыгэхэр макIэнахьмышIэми чIыпIэ пстэуми ащэпсэух.

Адыгэ къуаджэхэр, къалэхэр - Черкесские аулы и город

Къэбэртае-Бэлкъар республикэ - 79

Налщык - Нальчик
Бакъсан - Баксан

Бакъсан район - Бакъсан район 
Атажъыкъо- Атажукино
Бакъсанкъо - Баксаненок
Куркужьын ипшъэрэ - Верхний Куркужин
Жьанхъуткъо - Жанхотеко
Зэикъо - Заюково
Исламей - Исламей
Кишпек - Кишпек
Кременчуг-Константиновское
Кубэ - Куба
Кубэ-Табэ - Куба-Таба
Куркужьын ихэрэ - Нижний Куркужин
Псыхъурай - Псыхурей
Псычъэх - Псычох

Зольскэ район
Залыкъокъуаджэ - Залукокоаже
Белокаменскэ - Белокаменское
Залыкъодэс - Залукодес
Каменномостск - Каменномостское
Камлюкэ - Камлюко
Кичмалкэ - Кичмалка
Малкэ - Малка
Приречнэ - Приречное
Псынэдахэ - Псынадаха
Сармакъо - Сармаково
Светловодскэ - Светловодское
Совхознэ - Совхозное
Хабэз - Хабаз
Шордаковэ - Шордаково
Этоко - Этоко

Лескенскэ район 
Анзорей - Анзорей
Аргудан - Аргудан
Лесын ипшъэрэ - Верхний Лескен
АтIуанэрэ лесын - Второй Лескен
Ерыкъо - Ерокко
Озрек - Озрек
Ташлы-Тала
Урух - Урух
Хьатэуи - Хатуей

Прохладнэ район 
Алтуд - Алтуд
Карагач  - Карагач
Псынэшхо - Псыншоко
Терек район 
Терек (къалэ)  - Терек  
Белоглинскэ - Белоглинское
Дейскэ - Дейское
Интернациональное
Красноармейскэ - Красноармейское
Плановскэ - Плановское
Арик -  Арик
Акбащ пшъэрэ - Верхний Акбаш
Курп ипшъэрэ Верхний Курп
Джулат  - Джулат
Инэрыкъой - Инаркой
Курп ихэрэ - Нижний Курп
ХьамидиякIэ - Ново-Хамидие
Хьамидие - Хамидие
Тамбовскэ  - Тамбовское
Терекскэ - Терекское
Урожайнэ - Урожайное

Урван район
Нарткъалэ - Нарткала 
Герменчик -  Герменчик 
Кахун - Кахун
Морзох - Морзох
Черек ихэрэ - Нижний Черек
Псыгансу -  Псыгансу
ПсыкIод - Псыкод
Псынапэ - Псынабо
Черек-жъэ - Старый Черек
Урван - Урвань
Псыхъо-шIуцIэ - Чёрная Речка
Щытхьалэ - Шитхала

Чыгым район - Чегем район
Чыгым - Чегем
Лащинкай - Лечинкай
Нартан - Нартан
Чыгым ятIунэрэ - Чегем Второй
Щалущкэ - Шалушка
Черек - Черек  район 
Аущгерэ - Аушигер
Зарагиж - Зарагиж


Адыгэ республикэ - 49

Мыекъуапэ
Адыгэкъал

Мыекъуапэ район
Мафэхьабл

Кощхьаблэ район - Кошехабльский район
Блэщэпсын - Блечепсин
Еджэрыкъуай - Егерухай
Кощхьабл - Кошехабль
ХьэкIэмзый - Хачемзий
Фэдз - Ходзь 
 
Красногвардейскэ район - Красногвардейский район
Адэмый - Адамий
Бжъэдыгъухьабл - Бжедугхабль
Джэмбэчый - Джамбичи
Iулап - Уляп
Хьатыкъуай - Хатукай
Красногвардейскэ - Красногвардейское
 
Теуцожъ район - Теучежский район
Аскъэлай - Ассоколай
Очэпщый - Вочепший
Гъобэкъуай - Габукай
Джэджэхьабл - Джиджихабль
Казазовэ - Казазово
Къунчъыкъухьабл - Кончукохабль
Нэчрэзый - Нечерезий
Нэшъукъуай - Нешукай
Очэпщый-кIэ - Нововочепший
Пэнэжъыкъуай - Понежукай
Пчъыхьэлъыкъуай - Пчегатлукай
Пщыкъуйхьабл - Пшикуйхабль
Тэуехьабл - Тауйхабль
Лъэустэнхьабл - Тлюстенхабль
Тыгъургъой - Тугургой
   
Щэуджэн район - Шовгеновский район
Джыракъый - Джерокай
Къэбэхьабл - Кабехабль
Мамхыгъ - Мамхег
Пщыжъхьабл - Пшизов
Пщычэу - Пшичо
Хьакурынхьабл - Хакуринохабль
Хьатэжъыкъуай - Хатажукай
   
Тахъутэмыкъуай район - Тахтамукайский район
Афэпсып - Афипсип
Козэт -  Козет
Натыхъуай - Натухай
Адыгея-кIэ - Новая Адыгея
БжыхьэкъоякI - Новобжегокай
Пэнэхэс - Панахес
Псэйтыку - Псейтук
Бжыхьэкъоежъ - Старобжегокай
Тахъутэмыкъуай - Тахтамукай
Хьащтыку - Хаштук
Щынджый - Шенджий
Инэм - Энем
Яблоновск - Яблоновский


Къэрэщай-Черкес - 20

Черкеск

Хъумэрэныжь  (Абыкъухьэблэжь)
Жьакуэ  (Алъэсчырей,Къубатей)
Алибердыкъуэ (Хьэгъундыкъуей,Бэрэчэт Жылэ)
Хьэбэз  (Къэсейхьэблэ,Къырымырзей) 
Зеикъуэ (ХьэтIэхъущыкъуей)
Куэш-Хьэблэ (Зеикъуэ къыхэIэпхъукIа къуажэ)
Инжыдж цIыкIу (Ботэщей - Малый Зеленчук)
Бэвыкъуэ (Конзавод)
ПсэукIэ-Дахэ (Къылыш-къуажэ)
Хъумэрэн цIыкIу (Хъумэрэныжь къыхэIэпхъукIащ)
Беслъэней (Тхьэзыртокъуей)
Инжыджышхуэ (Беслъэныкъуэм и къуажэ) 
Абазакт  (Еджэбэкъуей)
ВакIуэ Жылэ  (Дэхъушыкъуей)
Адыгэхьэблэ (Къэсейхьблэ иIэпхъукIащ)
Абатэхьэблэ  (Эрсакон)
Бэрэлъкъы (Хьэгъундыкъуей къиIэпхъукIащ)
Первомайск(Абыкъухьэблэжь къиIэпхъукIащ.И нэхъыбэр къэбэрдейм Iэпхъуэжри Дзэлыкъуэкъуажэр яухуащ)


Щапсыгъэ Хы-Iушъо – Краснодар край - 14
Псыбэ
Iэгуй
Псыушхо ин
Псыушхо цIыкIу
Цыпкъэ
Наджыкъо
Къэлэжъ
Хьаджыкъо
Лэгъэтх
Тхьэгъапщ
Iащэ
Кичмай ин
Кичмай цIыкIу
Ахинтап


Успенскэ Район (3) – Краснодар край
Шъхьэщэфыжь
Къургъукъуай - Кургоговский , 
Бэчмызай - Бачмизей Сирие

Сирием Адыгэ мин 120 нахьыбэ щэпсэоу алъытэ. Нахьыбэу Адыгэхэр зыщыпсэухэрэр къалэу Дамаск, Хьумс, Алепо ыкIи Адыгэ къуаджэу щыIэхэр.
ИпэкIэ Сирием Адыгэхэм къуаджэ 30 фэдиз агъэтIысыгъагъ. Израил Сирием  Джолан чIыгур зещтэм, ащ Адыгэ къуаджэ I4 щыIагъэр агъэкIощыхи къалэу Дамаск дэтIысхьэгъагъэх. Дамаск Адыгэ квртал заулэ дэт, Кисва, Барзэ, Къудсие ыкIи нэмыкIхэр. Непэ Сирием Адыгэ къуаджэ пIонэу 14 фэдиз къэнагъ ахэр:

Къалэу Хьумс пэбагъэу Iусхэр:
Таламри 
Аен-нисир
Талснан
Асила
Дерфул
Тлил
Мредж-др
Абухамам

Къалэу Дамаск пэблагъэу Iусхэр:
Мардж-Султан
Бир-Аджам
Брекъа
Мударие

Къалэу Алепо пэблагъэу Iусхэр:
Хъанасир
Монбудж (Арап къэлэцIыкIоу хъужьыгъ)

КъэIогъэн фае, Мы аужьырэ илъэс 3-м Сирие заом къыхэкIэу ащ Адыгэ мин 15 ыкIыхи нэмыкI хэгъэгухэм арытIысхьагъ. Адыгэ хэкум мин 2 нахь макI къырагъэхьагъэр Адрхэр нахьыбэу зыдэкIуагъэхэр Тыркуемрэ Иорданиемрэ. Адыгэ къуаджэхэм ащыщхэми цIыфбэ адэкIыгъ ау джыри купхэр къадэнагъэу щэпсэух.

Иордание

ЗэралъытэрэмкIэ непэ Иорданием Адыгэ мин 80 фэдиз щэпсэу. Ахэр нахьыбэу зыщыпсэухэрэр къалэу Амман.
ИпэкIэ Иорданием чIыпIэ I0 фэдиз Адыгэхэм къуаджэхэр агъэтIысыгъагъ. Ахэм Арапхэр къадэтIысхьи къалэу хъужьыгъэх. Ахэм нахь къыхэдгъэщын тлъэкIыщт Амман хэхьэжьыгъэ Адыгэ къуаджэхэр:
Уади-сир
Свелихь
НаIур

Израил

Израил Адыгэ мин 5 фэдиз щэпсэу. ИпэкIэ чIыпIэ 3 фэдиз щытIысыгъагъэх. Кисарие зыфиIорэ къуаджэм узхэм къыхэкIэу дэкIыжьыгъагъэх. 
Непэ Адыгэ къуаджитIу Израил ит:
Кфар-Кама
Рихьание


Тыркуе

Тыркуем Адыгэу щыпсэурэр зыфэдизыр гъэнэфагъэу щыIэп ау мы Iофым пылъхэм къызэраIорэмкIэ милион 4 нахьыбэ ащ щэпсэу. Ахэр Адыгэ къуаджэ 300 адэсых ыкIи Тыркуем ит къалэ пстэуми ащэпсэух.

ИпэкIэ Тыркуем Адыгэхэм къуаджэ 800 фэдиз агъэтIысыгъагъ непэ 300 фэдиз къэнагъэр.  Мы къуаджэхэм анахьыбэр цIыкIух, унагъо 50 щегъэжьагъэу 200 нэс ащыпсэурэр. Къуаджэхэм хасэхэр яIэх ыкIи тхьэматэхэр яIэх. Къуаджэхэм анахьыбэр Тыркубзэр ары агъэфедэрэр,ныбжьыкIэхэм  Адыгабзэр икъоу ашIэжьырэп ау тыда щыIэ къуаджи АдыгабзэкIэ гущыIэрэ цIыф дэс. Мы аужьырэ илъэсхэм Адыгэ кIалэ ныбжьыкIэбэ Адыгабзэ зэрагъэшIэжьэу аублагъ. Университэ заули Адыгабзэ щырагъаджэхэу аублагъ.

Адыгэ къуаджэхэр зыхэт районхэм е къалэхэм яцIэхэр Кирил ыкIи Латин хьэрфкIэ тхыгъэх. Къуаджэхэм яцIэхэр Латин хьэрфкIэ тхыгъэх.

Анталие – (ANTALYA) - 2
Yeleme: Beşpınar (Abzegh)
Zivint: Bozova (Abzegh)


Амасие (AMASYA) - 5
El Ğazî: İlgazi (Shapsugh)
ARTUKÂBÂD
Qutî: Kutluca (Shapsugh)
MERZİBAN
Şucaiye: Aşağıbük (Besleney)
Ferahiye: Ortabük (Besleney)
Kuşadiye: Yukarıbük (Besleney)


Балакесир  - BALIKESİR - 31
PANDERMA
Sığırci: Aksakal (Shapsugh)
Cinge: Çinge (Wubih)
BİGADİÇ
Derê Çerkes: Çaldere (Shapsugh)
Çerkes Hamidiye: Hamidiye (Shapsugh)
Orhaniye: Orhanlı (Shapsugh)
Çamdede: Çamköy (Shapsugh)
DURSUN BEG
Çinar: Çınarköy (Abzegh, Shapsugh)
Mahmudiye: Mahmudiye (Shapsugh)
ARTEMYA
Sizi: Armutlu (Wubih)
Pişeka: Dereköy (Wubih)
Hecî Menteş: Hacımenteş (Abzegh)
Oba: Hacıveliobe (Abzegh)
İVRİNDİYE
Ergama: Gökçeyazı (Shapsugh)
KEPSİT
Hamidiye: Durak (Abzegh)
MANYAS
Mûrvetan: Boğazpınar (Wubih)
Sultaniye: Cumhuriyet (Wubih)
Aleksi: Dere (Wubih)
Hecî Osman: Hacıosman (Wubih)
Hecî Yaqub: Hacıyakup (Wubih)
Heyder: Haydar (Wubih)
Sûleymanî: Süleymanlı (Wubih)
Çavuş: Çavuşköy (Abzegh)
Kızıksa: Kızılköy (Abzegh, Shapsugh)
Manyas: Soğuksu (Wubih, Shapsugh)
Dunbe: Tepecik (Wubih, Shapsugh, Dağestan)
FIRT
Azîziye: Aziziye (Abzegh)
İldiz: Yıldız (Abzegh)
Muradiye: Muradiye (Abzegh, Shapsugh)
Hamidiye: Demirkapı (Shapsugh)
Umud: Ümiteli (Shapsugh)
Yahyâ: Yahyaköy (Shapsugh)


Коджали - KOCAELİ - 7
ASTAKUZ (İZMİT)
Hikmetiye: Büyükderbent (Abzegh)
Maşuqiye: Maşukiye (Wubih, Shapsugh)
QERE MÛRSEL BEG (KARAMÜRSEL)
Fewziye: Fevziye (Abzegh, Shapsugh)
Hamidiye: Örencik (Abzegh)
Mahmudiye: Karapınar (Abzegh)
Selimiye: Ayvalıca (Abzegh)
Tewfiqiye: Çavuşköy (Abzegh)


Белиджик - BİLECİK - 7
BOZİK (BOZÜYÜK)
Gukay Çıje: Akçapınar (Abzegh)
Ademey: Akpınar (Abzegh)
Gukay Hable: Alibeydüzü (Abzegh)
Mıstha: Karaağaç (Abzegh, Shapsugh)
Xati: Poyra (Abzegh, Shapsugh, Hatukuay)
BAZARCİK (PAZARYERİ)
Çerkes Alınce: Alınca (Abzegh)
Sarnic: Sarnıçköy (Abzegh)


Болу - BOLU - 1
Petsiye Hable: Elmalık (Hatukay)


Бингол - BİNGÖL - 3
ÇERMEYÊNDIRÎD (YEDİSU)
Ximsor: Eskibalta (Abzegh)
Arnes: Güzgülü (Abzegh)
Polatkan: Karapolat (Abzegh)


Чорум - ÇORUM - 19
Cemil Beg: Çorak (Shapsugh)
Hamidiye: Doğanlar (Shapsugh)
Yaqub Ağa: Yakuparpa (Shapsugh)
Abdal Budu: Ertuğrul (Abzegh)
Eukahita: Kuşsaray (Abzegh)
Mecidiye: Mecidiyekavak (Abzegh)
Kani Enbiya: Osmaniye (Abzegh)
Muhacir: Yeşilpınar (Abzegh)
Feriz: Feruz (Abzegh)
Anejogoey: Kırkdilim (Besleney)
HÛSEYNÂBÂD (ALACA)
Altogoey Hable: Kapaklı (Kabardey)
Seyyîd Nizam: Seyitnizam (Abzegh)
Sultan Xanım: Sultanköy (Abzegh)
Hisar-ı Qal’â-i Çerkes: Mahmudiye (Abzegh)
MECÎD-İ ELVAN ÇELEBİ (MECİTÖZÜ)
Qarye-i Feqî Ahmed: Fakıahmet (Shapsugh)
Zennun: Söğütyolu (Besleney)
BUDAKUZİ
Hamal-i Çerkes: Gökçeköy (Abzegh)
Qadî-yi Çerkes: Yenikadılı (Abzegh)
Xana Hecîyan-ı Çerkes: Yenihacılarhanı (Shapsugh)


Токат  -  TOKAT - 34
Cenegup: Altıntaş (Abzegh)
Cincife: Çamağzı (Abzegh)
Çiftlik: Çamlıbel (Abzegh)
Dargo: Batmantaş (Kabardey)
Xan: Hanpınar (Kabardey)
Botosey: İhsaniye (Kabardey)
Estiğin: Ortaköy (Kabardey)
Eyrep: Uğrak (Kabardey)
Kaniya Kürdistan: Pınarlı (Kabardey)
Odaba: Sevindik (Kabardey)
Besniye: Besni (Besleney)
Çerçi: Çerçi (Tkal)
Kirkiroz: Hasanbaba (Tkal)
GAVIRNÎ (ALMUS)
Çerkes Tomara: Gümeleönü (Kabardey)
ĞAZÎ URA (TURHAL)
Hape’ey Hable: Arzupınarı (Shapsugh)
Devrınd: Derbentçi (Tkal)
Dazya: Gümüştop (Abzegh)
Hecîyan: Hacılar (Abzegh)
Hamidiye: Hamide (Abzegh)
Manastır: Kaledere (Abzegh)
Kırım Kerî: Kalaycık (Abzegh)
Tatar: Tatar (Abzegh, Kumuk)
Xoyk: Taşlıhöyük (Kabardey, Asetin)
NEVAHİ-İ ERBAA
Opotorya: Kızılçubuk (Abzegh, Kabardey)
Hecî Ali Beg: Hacıali (Abzegh)
QUNDUZ (ARTOVA)
Abuk Hable: Taşpınar (Kabardey)
Ağmusa: Yağcımusa (Kabardey)
Çirdax: Çırdak (Abzegh)
Çerkes Danişmend: Doğanca (Abzegh, Tksu)
Hilmiye: Çiçekli (Abzegh, Kabardey, Abhaz)
ZELA
Şenî Beg: Çayıroğlu (Kabardey)
Selâhaddîn: Uğurluören (Abzegh)
Silis: Güzelbeyli (Abzegh, Tkal)
Hesen Ağa: Hasanağa (Shapsugh)


Искищихир - ESKİŞEHİR - 4
Çerkes Kartal: Aşağıkartal (Kabardey)
Cavlum: Cavlum (Abzegh)
Çegeriya: Nemli (Abzegh, Kabardey)
BEYLİKAHIR
Rahmiye: Akgüney (Kabardey, Besleney)


Анкара - ANKARA - 4
Samut: Bozca (Abzegh)
HEYMENE
Şeyha Şefıj: İkizce (Abzegh)
YENİMAHALLE
Teşrek: Dağyaka (Shapsugh)
GÖLBAŞI
Xoyka Çerkes: Gökçehüyük (Besleney)


Антакие - ANTAKYA - 2
Bedirge Çerkes: Serinyol (Abzegh)
ALALLÂH (REYHANLI)
Heyran: Kavalcık (Abzegh, Shapsugh)


Кахрамаращ - KAHRAMANMARAŞ - 10
ANDİRAN
Akifiye: Akifiye (Wubih, Abzegh)
Kûmbetir: Yeşiltepe (Kabardey)
PAZARCIK
Narê Çerkesan: Eskinarlı (Kabardey)
EBLİSTAN
Çerkes: Gözecik (Çeçen, Kabardey)
KUKUSÎ
Selyan: Kalesalyan (Kabardey)
Êndirey: Korkmaz (Kabardey)
Mıtıj Azîz: Yağmurlu (Kabardey)
Xapçê Yusuf Efendi: Hantepe (Kabardey)
Kojekê: Hacıömer (Kabardey)
Tığ Hable: Mahmutbey (Abzegh)


Бурса - BURSA - 6
MİHALIÇ (KARACABEY)
Cambaz: Cambaz (Abzegh)
Dumbe: Yolağzı (Abzegh)
KİRMASTİ (MUSTAFAKEMALPAŞA)
Pohoş: Boğazköy (Shapsugh)
Neşhediye: Güllüce (Abzegh)
Mineviz: Yalıntaş (Abzegh)
Soldere: Söğütalan (Abzegh)


Адана -  ADANA - 3
YERSUVAT (CEYHAN)
Çokça: Çokçapınar (Wubih)
Şewkiye: Değirmenli (Wubih)
Qarye-i Kürdistan: Sarıbahçe (Shapsugh)


Дузджэ -  DÜZCE - 25
Hecî Mus: Çınarlı (Abzegh)
Azîziye: Günlü (Abzegh)
Çam: Çamlı (Abzegh, Shapsugh)
Hakho Hable: Doğanlı (Abzegh, Shapsugh)
Qazuk Habletçuk Shapsugh Hable: Bostanyeri (Shapsugh)
Çali Cum’â: Karaçalı (Shapsugh)
Hecî İsmail: Kirazlı (Shapsugh)
Bremiç Hable: Konaklı (Shapsugh)
Haşkuş Hable: Küçükmehmetler (Shapsugh)
Hecî Talustan Beg: Kuşaçması (Shapsugh)
Hanpinas: Pınarlar (Shapsugh)
Qouk’ve Hable Ş’açe: Sarayyeri (Shapsugh)
Şereluke: Şıralık (Shapsugh)
Hecî Musa: Gülormanı (Shapsugh, Bes)
Şuruh Efendi: Kızılcık (Wubih)
Hesen Beg: Kutlu (Wubih)
İbrahim Beg: Paşaormanı (Wubih)
Beslam Beg: Akıncılar (Wubih)
Hûseyn Beg: Kiremitocağı (Wubih)
Anejokoey: Develibesni (Besleney)
Omer Efendi: Köprübaşıömerefendi (C’emguy)
CUMAOVA (GÜMÜŞOVA)
Xatıko Hable: Elmacık (Shapsugh)
ÇELE ŞİMŞİR (KAYNAŞLI)
Sûleyman Beg: Üçköprü (Abzegh)
ÇİL’Mİ (ÇİLİMLİ)
Hatibî: Çalılık (Shapsugh)
Mergic: Esenli (Wubih)


Кутахия -  KÜTAHYA - 1
SİNDUZ (SİMAV)
Hamdiye: Kiçir (Abzegh)


Динизли - DENİZLİ - 2
Azîziye: Akköy (Shapsugh)
SARAY (SARAYKÖY)
Siğma: Sığma (Shapsugh)


Коние - KONYA - 5
AB-I GERİN (ILGIN)
Puhtu Şewketiye: Ormanözü (Shapsugh)
İhsaniye: Gaziler (Abzegh)
Rûşdîye: Olukpınar (Abzegh)
Sivri: Orhaniye (Abzegh)
Burhaniye: Sebiller (Abzegh)


Кайсари -  KAYSERİ - 40
LİVA (PINARBAŞI)
Pedisey: Akören (Hatukuay)
Fedsey: Akviran (Hatukuay)
Lğur Hable: Aşağımescit (Kabardey)
Ipş Hable: Aşağıbeyçayırı (Kabardey)
Ş’Jambotey: Aşağıborandere (Kabardey)
Gost Hable: Aşağıkaragöz (Kabardey)
Xıt Hable: Aygörmez (Kabardey)
Apşo Hable: Büyükgümüşgün (Kabardey)
Aslin Hable: Karaboğaz (Kabardey)
Ynalgoy: Dikilitaş (Kabardey)
Şenî Beg: Eskiyassıpınar (Kabardey)
Gothaley: Gebelek (Kabardey)
Gunaşey: Halitbeyören (Kabardey)
Qızak Hable: Hilmiye (Kabardey)
Hevşey: İnliören (Kabardey)
Birgotey: Küçükgümüşgün (Kabardey)
Jiya Yago: Kırkgeçit (Kabardey)
Sasix Hable: Kırkpınar (Kabardey)
Anzorey: Kaftangiyen (Kabardey)
Şigê Begoy: Kurbağalık (Kabardey)
Gılş Hable: Kılıçmehmet (Kabardey)
Mudarey: Methiye (Kabardey)
Jambo Tey: Olukkaya (Kabardey)
Gûndê Tey: Örenşehir (Kabardey)
Kunuj Hable: Sacayağı (Kabardey)
Aslê Miray: Şerefiye (Kabardey)
Toğ Hable: Taşlıgeçit (Kabardey)
Guraşin Hable: Tahtaköprü (Kabardey)
Hapaşey Batirdegu Hable: Taşoluk (Kabardey)
Lak Hable: Tersakan (Kabardey)
Xatıgê Geycuğ Şoke Kafkasya: Üçpınar (Kabardey)
Yınerıgey: Uzunpınar (Kabardey)
Xatukê Sukuey Goyıj Kabardey: Yahyabey (Kabardey)
Marğuşey: Yukarıbeyçayır (Kabardey)
Janıgey: Yeniyassıpınar (Kabardey)
Jereştey: Yağlıpınar (Kabardey)
Jeş Hable: Yukarıkızılçevik (Kabardey)
Mağar Hable: Yukarıkaragöz (Kabardey)
QAZİBENİ (YAHYALI)
Burhaniye: Burhaniye (Kabardey)
SAREZ (SARIZ)
Qerequyan: Karakoyunlu (Kabardey)


Нахда - NAHİDE: NİĞDE - 1
Çerkes Hable: Orhaniye (Abzegh, Shapsugh, Kabardey)


Чанакала - ÇANAKKALE - 12
PAGAYE (BİGA)
Beceş Hable Çerkes: Aşağıdemirci (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
İhsaniye: Bahçeli (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
İpkaiye: Bakacak (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Buzalix: Cihadiye (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Şewketiye: Dereköy (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
İxwaniye: Eminorman (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Maqsudiye: Hacıköy (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Tewfiqiye: İdriskoru (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Şerefiye: Kahvetepe (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Ahmed Paşa: Tokatkırı (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Osmaniye: Osmaniye (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)
Lûtfiye: Savaştepe (Bjedugh, Abzegh, Shapsugh)


Афюнкарахисар - AFYONKARAHİSAR - 3
DİNAR (DİNAR)
Genceli: Gençali (Shapsugh)
İHSANİYE (İHSANİYE)
Woçapşiye: Yenice (Shapsugh, Bjedugh)
ŞUHUD (ŞUHUT)
Başara: Başarap (Bjedugh)


Сакаря - SAKARYA - 18
Adliye: Хъунэхьаблэ (Шапсыгъ)
Emirler: МэзкойцIыкIу(Шапсыгъ)
Alancuma: БджыхьалIыкой(Шапсыгъ)
Mağara: Псынэтхъужьхбаблэ(Шапсыгъ)
Akarca: Мышъэхьаблэ(Шапсыгъ)
Maksudiye: Жэдэкъалэ+Тытыукъохьабл(Шапсыгъ)
Kurudil: Гусэртамэ(Шапсыгъ)
Demirbey: Щэуджэнхьаблэ(Шапсыгъ)
Kemaliye : Щырыхъухьаблэ(Абдзахь)
İhsaniye : СакарякIэ(Шапсыгъ)
Kırkpınar : Чызэмыхъухьабл(Убых)
Yanık : Хъунджэхьаблэ(Убых)
Çaybaşı : Джармэхьаблэ(Шапсыгъ)
Salihiye : Дагъэхьаблэ (Убыхь + Шапсыгъ)
Batakköy : Адыгэ Чылагъу (Шапсыгъ)
Çınardibi : Шъхьабэхьаблэ( Убых + Шапсыгъ)
İkizce : Адыгэ Чылагъу ( Шапсыгъэ)
Kargalı Hanbaba : Хьанхьаблэ ( Бэсний)


Самсун - SAMSUN - 32
BAVRA (BAFRA)
Lengerî: Lengerli (Mokh)
Engiz: Ballıca (Abzegh, Shapsugh)
Sigara: Çigara (Abzegh, Shapsugh)
Ellezî: İlyaslı (Abzegh, Shapsugh)
Hirzay: Karıncak (Abzegh, Shapsugh)
GADEGARA (VEZİRKÖPRÜ)
Eşboğ: Ağcaalan (Abzegh)
Pakla: Bakla (Abzegh)
Başkafi: Başfakı (Abzegh)
Çakal: Beşpınar (Abzegh)
Çersiyan: Çamlıkonak (Abzegh)
Doyran: Doyuran (Abzegh)
İLADİK (LADİK)
Kürdî: Daldere (Azbeğ)
MİSKİRE (ÇARŞAMBA)
Manamut: Bölmeçayır (Abzegh)
Çeltik: Çelikli (Abzegh)
Alagir: Durakbaşı (Abzegh)
Seyfeli: Sofalı (Abzegh)
Tekfur Meydan: Beylerce (Abzegh, Shapsugh)
Waqif Hable: Vakıfköprü (Abzegh, Shapsugh)
Çaçil: Paşayazı (Shapsugh)
QAVAK (KAVAK)
Bekçivaz: Bikçeğiz (Wubih)
Muhacirîn-i Çakalî: Çakaltepe (Wubih)
Germiyan-ı Çerkes: Germiyan (Wubih)
Kafkasya: Karapınar (Wubih)
Muhacirîn: Toptepe (Wubih, Abzegh)
Hisariye: Hisariye (Abzegh)
TERMİZUN (TERME)
Emir Yusuf: Emiryusuf (Abzegh, Shapsugh)
Mescîd-i Hûseyn: Hüseyinmescidi (Shapsugh)
Gerfidir: Ortasogutlu (Shapsugh)
XENÇERÊ (HAVZA)
Hurdaz: Cevizlik (Abhaz)
Tuğ Hable: Meryemdere (Besleney, Abzegh)
Hilyas: Kocapınar (Abzegh)
ZELİKA (ALAÇAM)
Bedeş: Soğukçam (Mokh, Wubih, Shapsugh)


Маниса - MANİSA - 2
Çerkes Mahmudiye: Yenimahmudiye (Abzegh, Shapsugh)
SARDES (SALİHLİ)
Tekkeşan: Süleymaniye (Abzegh, Shapsugh)


Сивас -  SİVAS - 5
NORXAN (YILDIZELİ)
Axmî: Eşmebaşı (Kabardey)
Haupsa Hable: Ilıca (Kabardey)
Babugoy: Kiremitli (Kabardey)
Çakraz: Yolkaya (Kabardey)
TIL GARİMO (GÜRÜN)
Maraşî: Erdoğan (Kabardey)


Синоп -  SİNOP - 6
Avdan: Avdan (Abzegh, Shapsugh)
Sırtıvan: Alagöz (Abzegh, Shapsugh)
Cible Yovça: Gökçealan (Abzegh, Shapsugh)
Çatle: Demirkapı (Abzegh, Shapsugh)
Poku Hable: Gültepe (Abzegh, Shapsugh)
İnci: Yenice (Abzegh, Shapsugh)


Айдин - AYDIN - 5
Şewketiye: Şevketiye (Shapsugh)
KORTEKE (BOZDOĞAN)
Çerkes Hable: Osmaniye (Shapsugh)
KUYUCAK (KUYUCAK)
Azîzabad: Darıtepe (Shapsugh)
NAZİLÎ (NAZİLLİ)
Hamidiye: Hamidiye (Shapsugh)
NİSA (SULTANHİSAR)
Salawatiye: Salavatlı (Shapsugh)


Ялова - YALOVA - 3
Tewfiqiye: Çavuş (Abzegh)
Fewziye: Fevziye (Abzegh, Shapsugh)
Hamidiye: Örencik (Abzegh, Shapsugh)


Юзгат - YOZGAT - 6
MADEN (AKDAĞMADENİ)
Ağca Qişla: Akçakışla (Shapsugh)
İxsan’ul- Hamid: Çampınar (Shapsugh, Asetin)
Babu: Umutlu (Bjedugh)
Bahşayiş: Sarıgüney (Bjedugh)
ÇEKEREK (ÇEKEREK)
Solucanala: Solucaalan (Shapsugh)
SAKARYA (SARIKAYA)
Karayeli: Karaelli (Shapsugh, Abzegh)


Мерсин - MERSİN - 1
Saadiye (Kabardey)


Измир -  İZMİR - 3
BAYINDIR (BAYINDIR)
Hamidiye: Canlı (Shapsugh)
Osmaniye: Arıkbaşı (Shapsugh)
BİRGİ (ÖDEMİŞ)
Burhaniye Hecî İlyas: İlkkurşun (Shapsugh)


Битлис - BİTLİS - 2
EL CEWAZ (ADİLCEWAZ)
Koxiş: Yolçatı (Shapsugh)
XELAT (AHLAT)
Hanik: Çukurtarla (Shapsugh)


Comments