Пчъэдыжь къэс псы уешъоным шIуагъэ хэлъ

 


Пчъэдыжь къэс псы уешъоным шIогъабэ хэлъ, лъым зигъэкIэрэкIэжьыным, цIыфым ионтэгъугъэ хэмыхъоным, ныбэр ыукъобзыным ыкIи зэIэпэкIахырэ узыхэр къыппымыхьэным ахэлажьэ.

Псэуныгъэм пылъхэм къызэраIорэмкIэ, псы узешъо нэужьым, дакъикъ 20 фэдиз упэплъэнышъ ытIанэ пчъэдыжьыщхэ пшIыщт.

Сыд фэдиз псэу узешъощтыр хэти ежь ар рихъухьэщт. Зы Iэпсым (стакан) щегъэжьагъэу Iэпсищ нэс уешъон плъэкIыщт.

ШIыкIэр:

Пчъэдыжьым укъэущыжьи, узыпытхьэкIэхьыжьыгъэ нэужьым, псы уешъот. 

Дакъикъ 20 паплъи, ытIанэ пчъэдыжьыщхэ шIы.

Мафэм къыкIоцI, уищыкIагъэ фэдиз псы уешъон фае. цIыфхэр Iофгорхэм ахэтхэу зыхъукIэ, мафэм ренэу псы емышъохэу къыхэкIы, ар дэгъуп.

Псы ешъоным иIоф бгъэцакIоу ыкIи мафэм къыкIоцI спорт тэкIу дэпшIыжьымэ, лъэщэу ишIуагъэ окIыщт.


Шъущытэгъэгъузэ - Мы тхыгъэр гъэсэтхыдэ фэд неIэп, ар еIэзэныгъэ (мидицинскэ) гъэсэтхыдэм иблэкIэп.
Comments