Адыгэ Республикэм Адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын хагъэхъуагъ

 


Адыгэ Республикэм 2021-рэ илъэсым къоешIмэ къое тонн мин 21-рэ къыдагъэкIыгъ, мы илъэсым ыкIэухым, къое тонн мин 25-м нагъэсынэу мэгугъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ ТВ-м занкIэ зэдэгущыIэгъоу цIыфмэ адыриIагъэм ар къыщиIуагъ ыкIи къуаер зыхашIы­кIырэ гъэщым ахэгъэхъогъэным мэхьанэ зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеястатым къызэритыгъэмкIэ, мы илъэсым имэзипшI былымхэм, пчэнхэм ыкIи мэлхэм щэ килограмм миллион 222-у къатыгъэр къыдагъэкIыжьырэ шIыгъэхэм хагъэхьагъ. БлэкIыгъэ илъэсым елъытыгъэмэ, ар шъэм и 18,3-кIэ нахьыб. Щэу къыдагъэкIыжьыгъэр, ащ сабыймэ апае агъэхьазырырэри зэрэхэтэу, килограмм миллион 12,2-кIэ, шъэ-IэхькIэ пштэмэ, % 41-кIэ мы илъэсым нахьыбэ хъугъэ.
Comments