Гъэтхапэм и 11-м дунае "Адыгэ Iорытх" Мыекъуапэ щыкIощт

 


Адыгэ Республикэ, Мыекъуапэ, 23.02.2023.

Адыгэ къэралыгъо университетым гъэтхапэм и 11-м мафэм сыхьатыр 12-м ар щызэхащэщт.  Апшъэрэ еджапIэм адыгэ филологиемрэ культурэмрэ ифакультет икIэлэегъаджэхэм ягукъэкIыкIэ Iофзэхахьэр зэхащэ,- джащ фэдэу Телеграм нэкIубгъоу "Хэкум ымакъ" зыфиIорэм къетхы.

Дунае "Адыгэ Iорытх" апэрэу зызэхащагъэр  2019-р ары. 

Мыгъэ Iорытхыр адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэрэ зэлъашIэрэ бзэшIэныгъэлэжьэу, профессорэу КIэрэщэ Зэйнаб къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэмрэ афэгъэхьыгъэщт.

Ащ хэлэжьэщтхэм ятхын аублэгъах, зэпэчыжьэ ыкIи еблэгъэ шIыкIэкIэ тхэшъущтых. Еблэгъэщтхэр зыдэкIон фаехэр: Мыекъуапэ, ур. Пушкиным ыцIэ зыхьырэр, 260-рэ, я 202-рэ аудиториер. Зэпэчыжьэ шIыкIэм нахь фаехэр  мыщ теIункIэхэмэ youtube, занкIэу Iорытхым хэхьашъущтых.

Тхыгъэхэр е ащ атехыгъэ сурэтхэр WhatsApp-мкIэ мы мэкъэфыным агъэхьынхэ фае: +7 962 7661084.

УпчIэ шъуиIэмэ, мы мэкъфыным шъутеу: +7 96I 8284063.
Comments