Тыркуемрэ Сириемрэ къыщыхъугъэм фэгъэхьыгъэу нахьыжъ хасэхэм джэпсалъэ къашIыгъ

 


Мыекъуапэ, 13.02.2023, Адыгэ Макъ - Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Советрэ иветеранхэм я Советрэ ахэтхэм лъэшэу гухэкIы­шхо ащыхъугъ Тыркуемрэ Шамрэ чIыгур къызащэсысым кIэух тхьамыкIагъохэр зэрэфэхъугъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр. Нэбгырэ мин пчъагъэ ащ хэкIодагъ, минипшI пчъагъэ фыкъуагъэ хъу­гъэ ыкIи зэрысынхэ унэ ямыIэжьэу къэнагъэх.

Тыркуемрэ Шамрэ ащыпсэухэрэм якъин адэтэгощы ыкIи зигупсэхэр, зиIахьылхэр чIэзынагъэхэм, зыдэхъугъэр амышIэу кIодыгъэхэм къарыкIуагъэм лъэшэу ыгъэгумэкIыхэрэм язытет икъоу къыдгурэIо. Тхьэм телъэIу а тхьамыкIагъом хэкIодагъэхэр джэнэтым ригъэхьанхэу, фыкъуагъэхэм япсауныгъэ зыпкъ ригъэуцожьынэу ыкIи гугъу хэтхэр ыгъэрэхьатынхэу.

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Советрэ иветеранхэм я Советрэ ахэтхэм Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэу ахъщэм иугъоин, зэрар зыхьыгъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным кIэщакIо фэхъугъэм дырагъаштэ.

Н. ГъукIэлI.
Нахьыжъхэм я Совет итхьамат.

А. Къуаджэ.
Ветеранхэм я Совет итхьамат.
Comments