Адыгэ къуаем ифестивалэу щыIагъэм щыщ сурэтхэр

 


Адыгэ къуаем ифестиваль шышъхьэIум и 27 — 28-м Мыекъопэ районым ит къуаджэу Дахъо щыкIуагъ. Ащ цIыф мин заулэ къекIолIагъ. Фестивалым Адыгэ къуаем фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ыкIи зэнэкъокъухэр щыIагъ.

Адыгэ къуае анахь инэу дуанем щашIыгъэр мы фестивалым къыщагъэлъэгъуагъ. Ащ кг I42 фэдиз ионтэгъугъ.

Фистивалэр мэфитIо кIуагъэ ыкIи кIэухым адыгэ джэгушхо щыIагъ.

Сурэтхэр Адыгэ Республикэм ихэку-зещэ исайт къыхэтхыгъ.

Comments