Адыгэ къуаджэхэмрэ Нартхэм ячIыпIэхэмрэ къигъэлъагъоу интернет картэ къызэIуахыгъ

 


Гогол картэм фэдэу, Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыIэ Адыгэ къуаджэхэм яцIэхэр ыкIи Нартхэм ячIыпIэхэм яцIэхэр тетэу интернет картэ къызэIуахыгъ. 

Адыгэ хэкум щыIагъэ къуаджэ пстэури мы картэм итэп ау ар егъэжьагъэ дэгъу пIоми хъущт. ТапэкIэ, къуаджэу зицIэ къамытхыгъэхэр хагъэхъожьынхэ алъэкIыщт. 

Тарихъым пылъхэм къызэратхырэмкIэ, Урыс - Кавказ заум ипэ, Адыгэ хэкум Адыгэ къуаджэ мин 6 фэдиз итыгъ. Заор заухы нэужьым къуаджи 100-м нахь макI къинэжьыгъагъэр.

Сайтыр  мары adygamap.com. Картэр пгъэцыкIун ыкIи бгъэинын плъэкIыщт.
Comments