Черкес (Адыгэ) автоном хэкум иапэрэ тхьэмэтагъэм саугъэт фагъэуцугъ

 


Адыгэ Республикэр илъэси 100 зэрэхъугъэм тефэу, Адыгэ хэку комитетым иапэрэ секретарыгъэу, Черкес (Адыгэ) автоном хэкум иуцун зиIахьышхо хэзышIыхьэгъэ Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые,  шэкIогъум и 15-м, Мыекъуапэ саугъэт къыщыфызэIуахыгъ. Черкес (Адыгэ) автоном хэкум иапэрэ пащэ исаугъэтэу джэрзым хэшIыкIыгъэр, метри 3,2-рэ зилъэгагъэр Мыекъуапэ иавтобус уцупIэ иIупэ щагъэуцугъ,- джащ фэдэу  Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къетхы.

КъызэIухыным къекIолIагъэхэм зафигъа­зэзэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые Адыгэ автоном хэкум иуцуни, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэными иIахьышхо ахишIы­хьагъ.

«АкъылышIоу, пэщэ дэгъоу щытыгъэ, пшъэдэкIыжьышхо зэрихьырэр къызыгурыIощтыгъэ Хьахъурэтэ Шы­хьанчэрые Адыгейми Пшызэ шъолъыри лъэшэу ащалъытэ. Ар сыдигъуи Iофэу ыгъэцакIэрэм фэшъыпкъагъ. Анахь шъхьаIэр — Адыгеимрэ ащ исхэмрэ шIу зэрилъэгъущтыгъэхэр, щыIэныгъэу хэкум илъыр нахьышIу хъунымкIэ фэлъэкIыщтыр зэкIэ зэри­шIэщтыгъэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Хьахъу­рэтэ Шыхьанчэрые 1883-рэ илъэсым къуаджэу Хьащтыку къыщыхъугъ. 1922-рэ илъэсым Адыгэ автоном хэкоу зэхащагъэм ихэку исполком иапэрэ тхьаматэу хадзыгъ. 1932-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1935-м нэс ВКП(б)-м и Адыгэ хэку комитет иапэрэ секретарэу щытыгъ. 

Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые 1935-м идунай ыхъожьыгъ. 1967-рэ илъэсым къуаджэу Афыпсыпэ исаугъэт щагъэуцугъ. Нэужым Мыекъуапэрэ Краснодаррэ яурам­хэм ащ ыцIэ афаусыгъ.
Comments