АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр adygbook.ru щыбгъотыщт

 АдыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр зыIэчIигъэхьэн зышIоигъохэм мы сайтым adygshop.com щагъотын алъэкIыщт. Ащ тхылъэу итхэм анахьыбэр АдыгабзэкIэ тхыгъэх, УрысыбзэкIэ тхыгъэ тхылъхэри итых нахь макIэу.

Сайтыи ит тхылъхэм яуасэхэмрэ якъэгъэхьыпкIэмрэ итых ыкIи ахэр тыдэ щыIэ хэгъэгуи агъэхьын алъэкIыщт.

Мары сайтым иадрес adygshop.com.
Comments