Адыгабзэ Урысыбзэ интернет гущыIалъэ уисмартфон хэбгъэуцон плъэкIыщт

 


Адыгэ Республикэм икъэлашъхьэу Мыекъуапэ дэт Адыгэ институтым иегъэжьэнкIэ, Адыгабзэ Урысыбзэ интернет гущыIалъэ ашIыгъ. Ар хэти исмартфон е икопютыр хигъэуцон ылъэкIыщт. Гогул апс зыфиIорэм ахэт. Гогылым Адыгейский словарь ИнджлизбзэкIэ е УрысыбзэкIэ къехэхь зытебытхэкIэ, апэрэ нэкIубгъоу къызэIукIырэм ибгъотэн плъэкIыщт ыкIи къызэIух зытетхагъэм узытэIункIэкIэ гущыIалъэр уисмартфон къыхигъэуцощт.

ГущыIалъэм гущыIэм мин 10-м нахьыбэ хэт. Ар бзитIумкIэ, Адыгабзэмрэ Урысыбзэмрэ бгъэфедэн плъэкIыщт. НэмыкI бзэхэмкIи гъогу иI мы гущыIалъэр бгъэфедэнэу. ГущыIэм пае, Инджлизыбзэ ошIэ, ау Урысыбзэ пшIэрэп. ГогулымкIэ Инджлизбзэ гущыIэр УрысыбзэкIэ зэодзэкIыш ытIанэ ар гущыIалъэм зибытхэкIэ Адыгабзэу къишIыжьыщт.

Мы интернет гущыIалъэр 2021 -рэ илъэсыр ары къыздагъэкIыгъэр. Адыгабзэр бгъэфедэу щытмэ ащ лъэщэу ишIуагъэ окIыщт.
Comments