Адыгэ султанхэм афэгъэхьыгъэ филм ашIынэу фежьагъэх

 


Филм-зэгъэфакIоу, Урысые Федерацием ифилм-зэгъэфакIохэм я зэгохьэныгъэ хэтэу Нэгъэплъэ Аскэрбый зипэщэ купэу Адыгэ Республикэм икIыгъэм документальнэ фильмэу «Адыгэхэр (Черкесхэр) дзэ­кIолIых ыкIи IэпэIасэх» зыфиIорэр IэкIыбым щытырахы.

Мысыр къэралыгъом и ­Лъэпкъ Дзэ музей, Адыгэ (черкес) мамлук султанхэм (бурджитмэ) я пытапIэ, Пирамидэу Гизэм ыкIи Каир АрхеологиемкIэ имузей видеохэр ащашIыгъэх. Ащ нэмыкIэу, Иорданием икъэлашъхьэу Амманрэ Тыркуем ит къалэу Стамбулрэ видеохэр щытрахыщт,- Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ипресс къулыкъу къетхы.

Фильмыр зэратхыгъэм елъы­тыгъэу Адыгэ султанхэу Мысыр иIагъэхэм яятIо­нэрэ тетыгъоу I382-м ­ще­гъэжьагъэу I5I7-рэ илъэсхэм къы­хиубытэхэрэм ятхыдэ къы­ра­IотыкIыщт.

Филм компаниеу «Черкесия-Фильм» зэхэзыщэгъэ Нэгъаплъэ Аскэрбый иапэрэ фильмэу «Черкесия» зыфиIорэр 2007-рэ илъэ­сым къыдэкIыгъагъ, ащ къыкIэ­лъыкIуагъэх фильмхэу: «Черкесия. Адыгэ Хабзэр», «Черкесия. Хымэ хэгъэгухэр», «Черкесия. Къэкощыжьыныр», «Черкешенка», «Щагъдый», «Щабзэм пэбыбырэр», «ГукIэ­гъум илIыгъэ» зыфиIохэрэр. 
Comments