МыIэрысэр Мыекъуапэ итамыгъэу къэлэ хатэм щагъэуцугъ

 


Мыекъопэ къэлэ хатэм дышъэпс егъэшъогъэ мыIэрысэ дагъэуцуагъ. Ащ ите­плъэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат чылагъо хъытыум нэкIубгъоу щыриIэм къы­щигъэлъэгъуагъ.

ЛIышъхьэм цIы­ф­хэм агу къыгъэкIыжьыгъ «Мые­къуапэ» «мыем ­икъуап» къызэрикIырэр, ащ фэдэ мэхьанэ зэриIэр. Джары мыщ щагъэуцущт пкъы­гъом егупшы­сэхэ зэ­хъум мыIэрысэм итеплъэ къызкIыхахыгъэр. Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным фэгъэхьыгъэ програм­мэм къыдыха­лъы­тэгъэ зы­гъэ­псэфыпIэ чIыпIэу къыхахыгъэм игуп­чэу ар хъугъэ.

КъэIогъэн фае, гъэрекIо щегъэжьагъэу агъэцэкIэрэ проектым елъы­тыгъэу псыхъоу Шъхьэ­гуащэ инэпкъэу къэлэ хатэм къыхиубытэрэм игъэцэкIэжьынкIэ Iофышхо зэрашIэрэр. Непэрэ ма­фэм ехъулIэу километри 2,5-рэ хъурэ нэпкъыр агъэпытагъ, дахэу ашIыгъ, лъэсрыкIо гъогукIэхэр ащашIыгъэх, джэгупIэ чIыпIэхэр къыщызэIуахыгъэх, чэщым остыгъэхэр къыщынэфэу ашIыгъ. 
Comments