Dünyayı yıkımdan kurtaracak olan şey : Çerkes tipi hükümet sistemi

 


Dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde istikrarın olmadığını her gün görüyor ve hissediyoruz. Savaşlar, siyasi çatışmalar ve dünyanın tüm ülkeleri arasındaki ekonomik çekişmeler şeklinde birçok mücadele görüyoruz. Bu çatışmalardan bazıları, birçok ülkenin nükleer silahlar gibi modern ve yıkıcı silahlara sahip olduğu gerçeğine dayanarak muazzam bir yıkıma ve hatta dünyanın tamamen yok edilmesine yol açabilecek bir dünya savaşı ile karmaşaya sürükleyebilir.

Şu soru ortaya çıkıyor: İnsanlar neden sürekli bir mücadele halindeler ?

Bu sorunun cevabı basit, muazzam teknolojik gelişmelere rağmen, insan düşüncesi çok ilkel kalıyor, bu da hayvanların davranışlarına biraz benziyor : zayıfları kapmak, yemek veya zayıflara karşı şiddet kullanmak. İnsanların düşünme şeklini değiştirmek, özellikle insan eğitimi alanında, çok çaba gerektirir. Bu aynı zamanda dünyada var olan hükümet yöntemleri için de geçerlidir.

Antik çağlardan günümüze kadar dünyada iki ana yönetim yöntemi vardır: Birincisi diktatörlük, ikincisi demokrasidir.

Diktatörlük sistemi, halkı veya devleti kontrol etmesi ve örgütlemesi gereken, toplumun tüm unsurları arasında iktidarı paylaşmayan, küçük bir insan grubunu yani azınlığın çoğunluğu kontrol ettiği sistemdir. Bu yöntem elbette çok ilkel ve hayvan davranışına benzer.

Demokratik sistem, hükümetin veya devletin yönetiminin halkın tüm unsurlarının elinde olması gerektiğini söyler, teorik olarak bu kulağa doğru gelir ancak pratikte doğru değildir çünkü demokraside hükümeti örgütleyen ilke, çoğunluk kararıdır. Bu, hükümetin çoğunluğun elinde olduğu, öte yandan bir azınlığın bundan mahrum kaldığı anlamına gelir.

Buna göre diktatörlükte azınlığın çoğunluğu yönettiğini, demokraside ise çoğunluğun azınlığı yönettiği söylenebilir. Demokrasi ilkinden daha iyidir, ancak aynı zamanda ilkeldir. MÖ 5. YY.’da Yunanistan’da geliştirilen bu yönetim yöntemi, daha sonra yüzyıllar boyunca varlığını yitirmiş ve daha sonra 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’da yeniden canlanmıştır.

Yukarıda bahsedilen iki yöntem sistemi gibi dünyada bilinmeyen veya algılanmayan üçüncü bir hükümet sistemi daha vardır. Bahsedeceğimiz üçüncü hükümet sistemi, Kafkasya Coğrafyasında bulunan Çerkesya devletinde 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uygulanan Çerkes hükümet sistemidir.

Bu yöntem oy birliği ya da fikir birliği ilkesine dayanır. Bu, bir halkın veya devletin tüm unsurlarının hükümette kesinlikle ortak olması gerektiği anlamına gelir. Daha önce belirtildiği üzere çoğunluğu kontrol eden bir azınlık sistemi olduğunu ve azınlığı kontrol eden bir çoğunluk sistemi olduğunu söylersek, üçüncü yöntemin “Herkes her şeyi kontrol eder” şeklinde yada mutlak demokrasi olarak ifade edilebilir.

Diktatörlükte azınlık yönetimdedir. Demokraside çoğunluk. Mutlak demokrasi her şeye hükmeder.

“Demokrasi” kelimesi, “halkın yönetimi” anlamına gelen Yunancadan gelmektedir. Bahsettiğimiz Çerkes yönetim sistemi ne bu kavramı ne de yorumunu kullanmamıştır. Çerkeslerin yaşam tarzlarının örgütlenmesinin başında yer alan ve hukuk anlamına gelen Xabze olarak adlandırılan başka bir kavram vardı. Bu, Çerkeslerin iktidarı en önemli güç olarak görmedikleri en önemli şeyin yasa olduğunu kabul ettikleri anlamına gelir.

Xabze veya Çerkeslerin yasası, halkın ve devletin tüm unsurları tarafından ve tam bir uzlaşı ve oybirliğiyle belirlenir. Bu yöntem iki bin beş yüz yıl önce ve hatta Çerkes mitolojisi Nart Destanlarına bakıldığında dahi görülebilir ancak bu yöntem 16-19. yüzyıllarda en açık şekilde ortaya çıkıyor. Bu yöntem 1864’te Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar Çerkesya’da kullanıldı.

Xabze kavramı Çerkesler arasında en yaygın kavramdı büyük sevgi ve saygıyla ele alındı. Xabze tüm yaşam tarzını organize etti. Xabze’den bağımsız insan yaşamını düzenleyen diğer ayrı bir kavram daha vardır Adıgağe : İki temel kavramdan oluşur Ts’ıfığe (insanlık) ve Guç’eğınığe (şefkat).

Xabze gerektiğinde güncellendi. Yasalar, ulusun tüm temsilcilerinin katılacağı bir halk meclisi toplantısında değiştirilebilir. Bu tür toplantılar büyüktü ve tam bir fikir birliğine varılana kadar haftalarca sürerdi.

Çerkesya devleti, bir örneği Kafkasya dışında bulunmayan eşsiz bir devletti. Çerkes devleti, dört hükümet düzeyinden oluşan federal bir devlet olarak tanımlanabilir:

1-Köy Xase-Konseyi.

Her köyün işleriyle ilgilenen bir Xase-Konsey vardı. Xase-Konsey toplantılarında her yetişkinin tartışmalara katılma hakkı vardı. Bu kurulda fikir ve oy birliği ilkesi işlerdi. Katılımcılar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa, fikir ve oy birliği sağlanana kadar Xase-Konsey’de toplantı devam ettirilirdi.

2-İlçe Xase-Konseyi.

Birbirine komşu olan her 7 köyde, köyler arasındaki ilişkileri ve aralarındaki ortak çalışmaları ele alan bir Xase-Konsey vardı.

3- Bölge / Ş’olhır Xase-Konseyi.

Birbirine yakın olan ve aynı coğrafi bölgede bulunan tüm ilçelerin, bölgedeki çeşitli ilçeler arasındaki ilişkiler ve işbirliği üzerinde çalışan bir Xase-Konsey vardı.

4 – Halk Meclisi / Lepkh Zefes.

Xabze yasalarının güncellenmesi veya değiştirilmesi, dışı tehditlere karşı hazırlık yapılması, bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi gibi önemli konuların ele alındığı bu Xase-Konseye ülkenin tüm bölgeleri dahil edilirdi.

Fikir ve oy birliği ilkesi hükümetin dört düzeyinde de uygulandı ve hiçbir düzeydeki Xase’nın bir başka bir düzeydeki Xase’ye herhangi bir karar dayatma hakkı yoktu.

Geçmişten bu yana dünyanın alışkın olduğu terimlerle düşünürsek, o zaman kesinlikle bu yöntemin gerçekleştirilemeyeceği veya bir fantezi olduğu söylenebilir.

Ancak bu yöntemin mümkün olduğu tarihte kayıtlarda yer alıyor ve 16. YY.’dan 19. YY.’a kadar Çerkes devletinde uygulandı.

Bu yöntemin uygulanması öncesinde yapılması gereken eylemlere de bağlıdır. Bu noktada insan eğitimi tekrar gündeme geliyor. Daha önce de belirtildiği gibi Xabze, Çerkeslerin sahip olduğu en yüksek şeydir ancak Xabze’den daha önemli olan başka bir kavram daha vardı, Ğesenığe – Yetiştirme ve Eğitim.

Saygıyı temel esas alan bir terbiye, Çerkeslerde politik olmayan bir kişilik yetiştirmeyi amaçlardı. Yani çocuklar, diğer insanları kontrol etme içgüdüsünden arınmış, sadece onları sevmek ve onlarla işbirliği yapmak üzere yetiştirilirdi. Bir kişinin Çerkesler arasında yetiştirilmesi, bu özel yaşam tarzına alıştıran birçok eylem ve birçok geleneği de içeriyordu.

Yetiştirme yöntemine ilişkin bir örnek verilecek olursa, Çerkeslerin çocuğa karşı tutumları, çok kutsal olan bir şeye karşı tutum ile eş değer olarak tanımlanabilir. Çerkesler hiçbir zaman küçük bir çocuğu dövmemiş ya da korkutmamışlardı. Çocuk bir hata yaparsa, ebeveynler ona bu hatayı açıklar ve çocuğa kendi hatası hakkında bir hikaye hazırlaması şeklinde bir ceza verilirdi.

Ebeveynler daha sonra çocuklarının arkadaşlarını eve davet eder ve çocukları hazırladığı hata hikayesini arkadaşlarına anlatmak zorunda kalır, ardından herkes evde hazırlanan lezzetlerin tadına bakardı. Bu, Çerkeslerin kullandığı eğitim yöntemlerine sadece bir örnek.

Üç yüz yıl önce Çerkeslerin durumu sosyal, ekonomik ve politik gelişiminin zirvesine ulaştı. Çerkesya’yı ziyaret eden gezginler, onu dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan egzotik bir ülke olarak tanımladılar. Ne yazık ki bu ülke, Rus İmparatorluğu tarafından kendisine dayatılan yüzyıl boyu süren savaş nedeniyle varlığını sürdürmedi. Ve 1864’te varlığı sona erdi ve sakinlerinin çoğu anavatanlarından Orta Doğu’ya sürüldü.

Tüm dünya için olduğu kadar çocuklarımız için de iyi bir gelecek sağlamak için derin düşünmeli ve içimizde var olan ilkel düşünce kalıplarını değiştirmek ve daha yüksek bir seviyeye yükselmek için çalışmalıyız.
Comments