Адыгэ Республикэм былымышъхьэ мин 45-м ехъоу щыI

 


Мыекъуапэ, 13.02.2023, Адыгэ Сайт - Адыгэ Республикэм ибылымэхъо фермэхэм былымышъхьэ мин 45,8-рэ зэкIэмкIи аIыгъ.

Ащ щыщэу мин 23,8-р чэмых, мин 70,3-м ехъур шкIэ, мэлы е нэмыкIэу былымышъхьэ цIыкIукIэ алъытэхэрэм ащыщых. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, ахэр кIымэфэ уахътэм фэхьазырых.

Былымэхъо хъызмэтшIапIэхэм мэкъоу, уарзэу тонн мини 169-м ехъу, хэтэрыкI зэфэшъхьафэу, Iусхэу тонн 84-рэ ыкIи комбикормэу, макъухэу, чэбэчэу е ахэм афэдэ утхыдзафэу тонн мин 58-м ехъу агъэхьазырыгъ. Ар ящыкIэгъэщтым шъэм и 12 - 15 фэдизкIэ нахьыб.

Былымхэм кIымафэр зэрэрахыщтыр былымахъохэм Iофыгъо шъхьаIэу яIэхэм ащыщ. Ащ зызэрэфагъэхьазырырэм былымышъхьэхэм якъызэтегъэнэн имыза­къоу, былымхэм къатырэр зыфэдизыщтыри, ащ идэгъугъи епхыгъэх, - къыщаIуагъ министерствэм.
Comments