Адыгэ Республикэм зекIомкIэ ящэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ

 


Мыекъуапэ, 13.02.2023, Адыгэ Сайт - Интернет порталэу санатории-россии.рф зыфиIорэм  ышIыгъэ уплъэкIуным икIырэ илъэсэу 2022-м Темыр Кавказым ишъолъыр­хэм ащыщэу нахь цIыфы­бэ зи­гъэпсэфыпIэхэм къякIолIа­гъэхэр къыхигъэщыгъэх.

Порталым къызэри­ты­гъэмкIэ, Адыгэ Респуб­ликэр ыкIи ащ изыгъэ­псэфыпIэхэр зекIохэм бэрэ къыхахыгъэхэм ащыщых, цIыф пчъагъэу ахэм защызыгъэ­псэ­фы­гъэхэмрэ зипсауныгъэ щызыгъэпытагъэхэмрэ ялъы­тыгъэу апэрэ чIыпIищым хэфагъ.

Аужырэ илъэситIум коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ цIыф­хэм ­икъоу замыгъэпсэфыгъэми, къэзыкIухьагъэхэм къы­ха­хыгъэ чIыпIэхэр ежьхэм агу ри­хьыхэрэр ары. Ахэм Адыгеири ахэфагъ, Темыр Кавказым ящэнэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. 
Comments